קבלת תנאי השימוש

שימוש באתר זה www.bnadiv.org.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") על ידך  -משתמש הקצה ("משתמש הקצה") הצעת מוצרים ו/או שירותים למכירה קבוצתית ("בעל עסק") העלאת פרויקט לגיוס ("יוצר"), קניית המוצרים ו/או השרותים דרך האתר ("תומך"), הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, ביקור באתר ללא הרשמה ("מבקר"), מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי bnadiv

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד  האתר, בעלי האתר, מנהלי bnadiv, דירקטורים בbnadiv , סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות  על פי תנאי השימוש .

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את bnadiv כלפי מבצעי הפעולות באתר.

bnadiv שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שניתנו  לאחר השינוי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים .

 1. כללי
  1. האתר מופעל על ידי bnadiv ומספק שירות מקוון(On-line)  ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי פרסום ושיווק לפרויקט ותיווך לביצוע עסקאות קבוצתיות בין יוצר פרויקט ("היוצר") לקבוצת קונים ("תומכים").
  2. BNADIV מאפשרת באתרה, בין השאר, מכירת מוצרים ושירותים בשיטת המכירה הקבוצתית, אשר באחריות היוצר לספקם לתומכים במקרה והעסקה יצאה לפועל.
  3. למען הסר ספק, BNADIV אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, אשר ניתן לרוכשם מבית העסק באמצעות קניה ("תמיכה") על ידי משתמש הקצה, לרבות במסגרת הרכישה הקבוצתית.
  4. המוצרים ו/או השירותים, אשר לשם רכישתם מיוצר ניתן להשתמש בשרותי BNADIV לרכישה קבוצתית מוצעים על ידי בתי העסק שתרמו אותם ולא על ידי BNADIV.
  5. BNADIV מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת מוצרים ו/או שירותים ואין לראות בBNADIV כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות בBNADIV כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.
  6. תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
  7. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.
  8. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
  9. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת bnadiv, ושbnadiv לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בBNADIV וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בbnadiv, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושע ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את bnadiv בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
  10. לBNADIV תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. BNADIV רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
  11. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.
 2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  1. BNADIV שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
  2. במידה וBNADIV תערוך שינויים משמעותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, BNADIVתודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל BNADIV ו/או על ידי פירסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
  3. כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פירסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.
  4. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משמשי האתר וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פירסום ההודעה האמורה באתר, תיחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.
  5. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.
 3. ציוד משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד") ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. bnadiv לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.
 4. כללי התנהגות למשתמש הקצה
  1. האתר הינו קניינה הפרטי של bnadiv. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
  2. bnadiv דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.
  3. משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים לרבות קניין רוחני או מסחרי או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של bnadiv בכתב ומראש.
  4. כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של bnadiv מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה.
  5. משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בbnadiv. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של bnadiv ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של bnadiv.
 5. הזכות לרכוש ולהשתתף במכירה באתר
  1. רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
  2. bnadiv רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא bnadiv רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בbnadiv לרבות הפרת סעיף 6 בדבר קניין רוחני, או הפוגע או העלול לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות יוצרים ותומכים; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 6. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
  1. כל דבר באתר הוא רכוש הקניין הבלעדי של bnadiv או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מbnadiv, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
  2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מbnadiv או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מbnadiv (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של bnadiv המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של bnadiv.
  3. משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload) פרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.
  4. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לbnadiv זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לbnadiv את הזכות לערוך, לשכפל, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של bnadiv וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של bnadiv.
 7. היעדר אחריות
  1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. bnadiv, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלוא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצרים שיובטחו לתספוק באמצעות האתר.
  2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE" . bnadiv מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
  3. bnadiv אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, לאספקתם, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.
  4. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות היוצרים העסקים התורמים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד bnadivלגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, עידוד לתמיכה בהם וכיו''ב .
  5. bnadiv לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך בקמפיין למימון פרויקט ו/או תמיכתך בפרויקט לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
  6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה .
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל bnadiv לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.
 8. הגבלת אחריות
  בשום מקרה, bnadiv לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
  בשום מקרה, חבותה ואחריותה של bnadiv, בשל הצעה למימון פרויקט ו/או בקשר אליו, לרבות קניית מוצרים ו/או שרותים הקשורים אליו, לא תהיה גבוהה, מהסכומים ששולמו לbnadiv על ידי משתמש הקצה בגין אותו קמפיין, וסך האחריות והחבות הכוללת של bnadiv הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו על ידי אותו משתמש קצה במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה נגד bnadiv.
 9. בקרה, פיקוח ומעקב
  לbnadiv תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בעמודי הבלוג ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי bnadiv, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, bnadiv תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר bnadiv סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.
 10. פרטיות
  משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, תגובות, שירות לוח המודעות, ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. bnadiv אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן bnadiv מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בעמודי התגובות, על לוחות המודעות בבלוגים, או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לbnadiv את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של bnadiv.
 11. הענקת רישיון
  על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן לbnadiv רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו .
 12. שיפוי ושחרור
  משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את bnadiv ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין. משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם היוצר ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את bnadiv מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בתי העסק, לכל פעולה של בית העסק ו/או היוצר, לרבות כשל של בית העסק ו/או היוצר לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של היוצר לקיים את תנאי המכירה ואספקת המוצר ו/או השירותים, וכן לגבי כל אינטראציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
 13. ביטול הסכם זה
  bnadiv רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ו 12.
 14. סימני מסחר
  "bnadiv ו/או בינדיב" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "bnadiv ו/או בינדיב", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של בינדיב בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
 15. תוכן משתמשי קצה וצדדים שלישיים
  כל תוכן של משתמשי הקצה ו/או צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי משתמשי הקצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי bnadiv ולbnadiv לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
  bnadiv לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, bnadiv לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
  ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של bnadiv לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. bnadiv אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוכע לכך רובצים עליו. bnadiv לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
 16. משלוח הודעות על ידי bnadiv ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה
  על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, bnadiv חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לbnadiv עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת לbnadiv ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של bnadiv בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
  כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שbnadiv ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסום פרויקטים במייל מסודר מהחברה.
  ב. תשורות ותשלומים
 17. המוצרים ו/או השרותים - כללי
  כל המוצרים ו/או השרותים המוצאים מהאתר או דרך האתר לרבות מכל אתר המקושר עם bnadiv ("מוצרים" או "מוצר" לפי העניין) הם מוצרים אשר ניתן לרכושם מידי בית העסק שמציע אותן. את המוצר ניתן לרכוש באתר ובהתאם לתנאים החלים על כל עסקה ועל כל מוצר על ידי מתן הצעה לרכישת מוצר על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
  bnadiv מאפשרת לך לרכוש מוצר מידי בית העסק בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. בית העסק ולא bnadiv, הוא מספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים והיוצר הוא האחראי היחידי לאספקת המוצרים שרכשת.
 18. רכישת התשורה
  ככל שמדובר ברכישה קבוצתית – הרכישה על ידי משתמש הקצה תהיה כפופה, בין השאר, לקבלת הצעות לרכישת מוצרים בכמות שלא תפחת מהכמות המסתכמת המינימלית שננקבה לצורך כך. bnadiv ו/או בית העסק באישור bnadiv, רשאים, אך אינם חייבים, להגדיל או להקטין את הכמות המינמלית במהלך תקופת המכירה הקבוצתית.
  רכישת המוצר תקנה למשתמש הקצה שרכש את המוצר זכות חוזית מול בית העסק שהציע את התשורה בלבד, הכפופה לזכויות החוזיות של bnadiv מול אותו בית עסק, אך בכל מקרה לא תקנה זכות חוזית או כל זכות אחרת של משתמש הקצה רוכש המוצר מול bnadiv.
  אתה נדרש לפתוח חשבון בbnadiv כדי שbnadiv תוכל לספק לך גישה קלה לרכישת המוצרים, וכן לשירותים נוספים שיש ויינתנו על ידי bnadiv מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של bnadiv כדוגמת עיון בקניותך בעבר, פרסום תגובות, הצעת קמפייני מימון לפרויקט ומכירת מוצרים.
  למידע נוסף על איסוף מידע אישי בדבר משתמש הקצה, על ידי bnadiv, אנא עיין במדיניות הפרטיות של bnadiv.
 19. הזכויות שמקנה המוצר
  הזכויות שמקנה כל מוצר יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל מוצר, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיפיעו בהצגת העסקה באתר במקומות השונים, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר, תכריע bnadiv בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב את משתמש הקצה.
 20. המוצרים/השירותים המופיעים באתר
  bnadiv אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. bnadiv מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם, בשיטות מכירה שונות. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי בית העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המוצרים נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. bnadiv אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. bnadiv אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי בית העסק, וממליצה לבדוק את טיב ואמינות היוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של bnadiv ו/או בית העסק בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאים bnadiv ו/או בית העסק באישור bnadiv, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה .
 21. רישום באתר
  בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא. בעת העלאת קמפיין למימון פרויקט לאתר או רכישת מוצר ו/או שרות מידי בית עסק עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם  שלך/בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, bnadiv תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה או ברכישה. לbnadiv, שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/מכירתך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה ו/או בית העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ליוצר ו/או לbnadiv ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי bnadiv הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי bnadiv ישמש ראיה מכרעת בעניין זה .
 22. מכירות קבוצתיות באתר
  ליד כל מוצר/שירות המופיע באתר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר/השירות, הנמסר באחריותו הבלעדית של היוצר ומחירו כפי שמוצע על ידי היוצר. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי היוצר. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריותך לבדוק ולערוך השוואת מחירים, וכן לבדוק את אמינותו של היוצר בהקשר אספקת המוצרים. בכדי לרכוש מוצר במכירה קבוצתית, תתבקש להירשם לקבוצת הרכישה, כאשר בעת רישומך לקבוצת הרכישה, תתבקש למסור את הפרטים הבאים שלך: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף ברכישה. למען הסר ספק, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. bnadiv ו/או בית העסק ו/או היוצר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. bnadiv ו/או היוצר ו/או בית העסק באישור bnadiv, יהיו רשאים לבטל השתתפות תומך או בית עסק או עמותה במכירה, בין השאר, היה ואותו משתמש הגיש פרטים כוזבים או חלקיים. bnadiv שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, בין השאר, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת רישומך. bnadiv לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתך הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לbnadiv שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר משתמשי הקצה שהגישו הצעה לרכישת במסגרת הקבוצה.
 23. תשלום
  1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  2. קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.
  3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברה לסליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. חיוב הלקוח יתבצע כאשר התקיימו התנאים לרכישה קבוצתית, ובפרט הגעה ליעד המכירה שהוצב ע"י יוצר הפרויקט (במכירה פתוחה, או מעבר תנאי הסף במכירה פתוחה שהם: פרויקט שהגיע לרף של 25% לפחות מהסכום וכן גובה המימון עבר סכום העומד נכון לרגע זה על 2,500 שקל לפחות). במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, התשורה לא תסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 24.4 להלן.
  4. העברת כספים ליוצר
   1. bnadiv, כמו גם גופים שלישיים לרבות חברות כרטיסי האשראי וחברת הסליקה באינטרנט, גובים עמלות שינוקו מסכום הגיוס הכללי של יוצר פרויקט שהסתיים בהצלחה. העמלות משתנות מעת לעת וזכותה הבלעדית של bnadiv לשנות עמלות אלו ללא עדכון משתמשי הקצה. מתווה העמלות העדכני מופיע כאן.
   2. מבלי לפגוע בסעיף לעיל, bnadiv תעביר 80% מכספי התומכים לידי היוצר בתוך חמישה (5) ימי עבודה מיום קבלת הכספים מידי חברת כרטיסי האשראי, ולא לפני ה-10 לחודש בחודש שלאחר סיום הפרויקט (לדוגמה - פרויקט שהסתיים בהצלחה במהלך חודש אוגוסט - בין ה 1 ל -31 - יקבל את הכסף הכי מוקדם ב-10 לספטמבר )
   3. את יתרת התשלום תעביר bnadiv לידי היוצר לאחר שישים (60) ימים מיום חיוב כרטיסי האשראי, יצויין כי עסקאות שיבוטלו ע"י תומכים יגרעו מתוך יתרת תשלום זו.
   4. על מנת להסדיר את העברת התשלום לפרויקט שגייס בהצלחה את הסכום, על היזם למלא בלשונית "פרטי תשלום" בעמוד הפרויקט את הפרטים הרלוונטים. פרטים שיגיעו לאחר ה-8 לחודש ידחו לחודש לאחר מכן. 
 24. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה
  1. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה דרך הדואר ויכלול את פרטי המציע כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי ההזמנה.
  2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי המפרט את פרטי המוצר (המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שנקבע למתן השירות.
  3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים : לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-  1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
  4. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בתשורה ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין התשורה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי תחויב בתשלום מלא בגין השילוח.
  5. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי bnadiv. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן bnadiv יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
  6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו, bnadiv לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות בית העסק דרך משלוח ולהודיע לו על כך.
  7. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת מוצר ו/או שירות בלבד, אך לא לביטול הצעת קמפיין למימון ומכירת מוצרים ו/או שירותים ע"י בית העסק. במקרה שכזה, על bnadiv לא תחול כל אחריות בגין ביטול עסקת המכירה, וכל האחריות להשבת הכספים, כולל הפיצויים הקבועים בחוק, אל התומכים חלה על בית העסק. לא תהיה לתומך כל פניה אל bnadiv במקרה של ביטול ו/או אי קיום העסקה ע"י היוצר וכל תביעותיו יופנו כלפי בית העסק בלבד.
 25. אספקת המוצרים
  אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של המוצר/שירות לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של התשורות לגבי המוצר/שירות באתר .
 26. ביטול עסקה על ידי bnadiv
  bnadiv ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה  (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית
  2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות
  3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת bnadiv את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
  4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית bnadiv לבטל את הרכישה הספציפית.
  5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
  6. bnadiv רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

 27. ג. שונות
 28. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 29. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
 30. הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 31. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי bnadiv לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של bnadiv לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 32. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
 33. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

קבלת תנאי השימוש

שימוש באתר זה  www.bnadiv.org.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") על ידך  -משתמש הקצה ("משתמש הקצה") הצעת מוצרים ו/או שירותים למכירה קבוצתית ("יוצר"), קניית המוצרים ו/או השרותים דרך האתר ("תומך"), הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, ביקור באתר ללא הרשמה ("מבקר"), והלעת מוצרים ו/או שירותים לתרומה (בית עסק) מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי bnadiv בינדיב בע"מ ח.פ. 515469575 שכתובתה רקפת 8, אלפי מנשה 44851 ("bnadiv").

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד bnadiv, האתר, בעלי האתר, מנהלי bnadiv, דריקטורים בbnadiv, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות bnadiv על פי תנאי השימוש .

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את bnadiv כלפי מבצעי הפעולות באתר.

bnadiv שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שניתנו  לאחר השינוי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

נְגִישׁוּת

צבעים

סטיילינג קישורים

גודל טקסט